FUNQ - logga-63X88

FUNQ Föreningen Utveckling Nävekvarn

Org nr: 802416-8703

BG: 614-9116

Swish: 1234673612

www.navekvarn.se

FUNQ, är en ideell förening, som skall främja utveckling av företagande, service, kultur, fritidsverksamhet och turism i Nävekvarn och dess omgivningar. Detta sker i samverkan med olika föreningar, näringsidkare och enskilda. Föreningen skall även svara för medlemsservice till andra föreningsmedlemmar samt vara huvudman för EU-projekt. FUNQ skall fungera som kontaktlänk (”brobyggare”) till kommunala och statliga myndigheter och verk för övergripande frågor. Föreningen skall arbeta på ideell grund och vara partipolitiskt obunden.

FUNQ leds av en styrelse med ordförande, ledamöter och ersättare. Ledamöterna väljs på ett år i taget, utom ordförande och kassör som väljs på två år. Styrelsen sammanträder enligt fastlagt schema och när behov uppstår. Sammanträdena protokollförs och protokollen publiceras på denna sida.

Föreningen arbetar med att ge information till främst Tunabergshalvöns invånare om aktuella frågor. Detta sker genom öppna informationsmöten både vår och höst, ibland med inbjudna gästtalare. Här ges alla tillfälle att ge sin syn på en viss fråga. 2014 genomfördes en enkät till alla hushåll på Tunabergshalvön. Ca 60 % svarade! Resultatet av den enkäten effektueras successivt. FUNQ inbjuder vid behov alla föreningsordförande i Nävekvarn till gemensamma ordförandemöten där aktuella frågor tas upp och eventuell samordning sker. Likaså samordnas turistaktiviteter på Tunabergshalvön i besöksnäringsmötena som hålls inför varje ny säsong.

Under senare år har medlemsantalet pendlat runt 100 varav ca 80 privatpersoner och 20 företag och föreningar.

     FUNQ - logga-63X88

 

"Var med och bestäm om vår vackra bygd och påverka dess utveckling. Vi vill behålla vård skola och omsorg, stimulera inflyttning och näringsverksamhet samt lyfta fram ortens attraktioner"